Definities

 1. De opdrachtnemer: Rogier van de Hoef h.o.d.n. van Zinni Media, gevestigd aan de Lorentzstraat 33, 3817 XJ te Amersfoort
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Zinni Media een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
 3. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpaginas inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
 4. Onderhoud van een website: het door Zinni Media aanpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever en het up to date houden van de gebruikte software die het mogelijk maakt de website op het wereldwijde web te tonen.

Toepasselijkheid

 1. Door verlening van een opdracht aan Zinni Media verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Zinni Media en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Zinni Media opgenomen wordt.

Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaves van Zinni Media zijn geheel vrijblijvend.
 2. Offertes en prijsopgave door Zinni Media blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Zinni Media. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Zinni Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Zinni Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. Zinni Media heeft de mogelijkheid om voor en/of tijdens (lopende) opdrachten een percentage van het volledige bedrag alvast in rekening te brengen.
 7. Zinni Media heeft de mogelijkheid om voor aanvang van werkzaamheden een (aan)betaling te verlangen.
 8. Onder verstrekte opdrachten of akkoorden op offertes verstaat gebruiker alle manieren waarop deze tot stand zijn gekomen zowel schriftelijk als mondeling, zowel via e-mail als telefonisch gecommuniceerd.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Zinni Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Zinni Media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zinni Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Zinni Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Zinni Media zijn verstrekt, heeft Zinni Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Zinni Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Zinni Media is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Zinni Media kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Zinni Media de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Zinni Media of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie vanopdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Zinni Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Zet-, druk- of andere proeven

 1. De Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Zinni Media ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed (doch in ieder geval binnen twee weken na verzending door Zinni Media aan Opdrachtgever) gecorrigeerd of goedgekeurd aan Zinni Media terug te zenden.
 2. Goedkeuring van de proeven door de Opdrachtgever geldt als erkenning dat Zinni Media de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 3. Zinni Media is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 4. Elke op verzoek van de Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Duur en beëindiging

 1. Het ontwerpen van een nieuwe website en/of grafisch ontwerp door Zinni Media voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
 2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Zinni Media en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Een strippenkaart met betrekking tot een bestaande website bij opdrachtgever kent geen looptijd en wordt in een keer in rekening gebracht met een van te voren afgesproken aantal uren. Dit wordt gebruikt voor incidenteel onderhoud. Uren worden bijgehouden en in mindering gebracht op het aantal uren van de strippenkaart.
 4. Zinni Media kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Zinni Media gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 5. Zinni Media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 6. Indien opdrachtgever na gegeven opdracht, tijdens de ontwerp- of productiefase de opdracht wenst te annuleren, is gebruiker gerechtigd een deel van of alle kosten in rekening te brengen.

Levering en levertijd

 1. Zinni Media gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website en/of grafisch ontwerp maakt Zinni Media eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever.
 3. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan-en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Zinni Media. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Zinni Media ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Zinni Media over tot het voltooien van de volledige website en/of grafisch ontwerp.
 4. Mocht Zinni Media onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Zinni Media alleen schriftelijk ingebreke worden gesteld, waarbij Zinni Media een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 5. Door Zinni Media gemaakte websites en of ontworpen grafische producten worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt

Overmacht

 1. Zinni Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Zinni Media als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Zinni Media alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Zinni Media geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Zinni Media tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Prijzen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Zinni Media minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 3. Zinni Media behoudt zich het recht voor om voor aanvang van werkzaamheden een aanbetaling te verlangen.
 4. Offerteprijzen zijn gebaseerd op een continue doorloop van een opdracht door het productieproces. Wanneer dit proces stagneert omdat de opdrachtgever achterblijft met informatie of materiaal dan is Zinni Media gerechtigd om bij het hervatten van de werkzaamheden de kosten voor inwerktijden in rekening te brengen.
 5. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur, databestanden en/of digitale bestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Opdrachtgever die Zinni Media tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

Betaling

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website en/of grafisch ontwerp wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Zinni Media is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Zinni Media het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door Zinni Media aan de opdrachtgever elke maand, kwartaal of half jaar een factuur gestuurd, tenzij er gedurende de betreffende periode geen onderhoud is uitgevoerd door Zinni Media. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Zinni Media het verschuldigde bedrag te voldoen.
 3. In genoemde gevallen behoudt Zinni Media zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Zinni Media over het openstaande bedrag.
 5. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Zinni Media een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 6. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Zinni Media hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 7. Opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Zinni Media heeft voldaan.

Browsercompatibiliteit

 • Alle door Zinni Media ontwikkelde websites worden gebouwd om compatibel te zijn met de belangrijkste browsers (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome, Safari). Van deze browsers ondersteunen we de op het moment van bouwen meeste gebruikte versie en de onderliggende versie.
 • Zinni Media garandeert op generlei wijze dat het door Zinni Media gemaakte template door alle browsers op exact dezelfde manier wordt weergegeven.
 • Zinni Media garandeert op generlei wijze dat het door Zinni Media gemaakte template op nog nieuw uit te komen browsers op dezelfde manier zal blijven werken.
 • De kans is groot dat de door Zinni Media gemaakte websites ook in oudere versies van genoemde browsers en andere weinig gebruikte andere browsers prima functioneren, echter dit wordt niet door Zinni Media gegarandeerd.
 • Door middel van extra afspraken kan van bovenstaande afgeweken worden.

Aansprakelijkheid

 • Voorzover Zinni Media bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Zinni Media weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Zinni Media op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Zinni Media of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Zinni Media.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Zinni Media slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Zinni Media voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Zinni Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 • Zinni Media is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 • De opdrachtgever dient Zinni Media terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Zinni Media geleden schade.
 • Tenzij anders is overeen gekomen levert Zinni Media de door haar ontwikkelde websites af met software in de op dat moment actuele stabiele versies. Wanneer hiervoor geen onderhoudscontract is overeen gekomen kan Zinni Media niet verantwoordelijk gehouden worden voor de update(s) van deze software en evenmin voor schade die kan zijn ontstaan door niet uitgevoerde updates.

Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Zinni Media noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 2. De Opdrachtgever garandeert Zinni Media, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de Opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, van welke aard dan ook.
 3. De door Zinni Media volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, alsmede een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Zinni Media bestaat, niet zonder diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
 4. De Opdrachtgever verkrijgt na levering door Zinni Media het niet exclusieve recht tot gebruik van de door Zinni Media in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken
 5. Het in het voorgaande lid bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Reclame

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Zinni Media, waarna Zinni Media deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Zinni Media binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. Zinni Media behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

Overig

 1. Zinni Media zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Zinni Media.
 2. Wanneer Zinni Media bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Zinni Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet goed functioneren van de door de hoster geleverde diensten.
 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Zinni Media zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 4. Zinni Media is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Zinni Media behoudt zich het recht voor een kleine link, al dan niet in de vorm van een logo, op de site te zetten van de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Zinni Media en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Rotterdam aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Zinni Media met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Zinni Media beslissend.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van Zinni Media, tenzij expliciet anders vermeld wordt.
Door verlening van een opdracht aan Zinni Media verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 01 juli 2016.